ศศช.บ้านก๋องป๋อเหนือ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านก๋องป๋อเหนือ

บ้านก๋องป๋อเหนือหมู่ที่ 20 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ก่อตั้งมานานแล้วประมาณ ๑๐๐ ปี เดิมชาวบ้านอพยพมาก่อตั้งบ้านเรือนเพียง ๔ หลังคาเรือน ปัจจุบันบ้านก๋องป๋อเหนือมี 46 หลังคาเรือน มีประชากร 190 คน เป็นหย่อมบ้านตั้งอยู่หมู่ที่ 20 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ชาวบ้านเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรียง(โปว์) นับถือศาสนาพุทธ – ผี ประกอบอาชีพทำไร่ข้าว ทำนา และเลี้ยงสัตว์บ้างเล็กน้อยเพื่อเป็นอาหารและขายในหมู่บ้าน หมู่บ้านก๋องป๋อเหนืออยู่ห่างจากอำเภออมก๋อย 38 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านก๋องป๋อเหนือเป็นภูเขามีที่ราบระหว่างภูเขาแคบๆ และที่เชิงเขาใช้สำหรับทำการเพาะปลูก เช่น ข้าว พืชไร่ ฯลฯ ลักษณะป่าไม้เป็นป่าดงดิบแต่ปัจจุบันไม่ค่อยอุดมสมบรูณ์และมีน้ำห้วยก๋องป๋อเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้เพาะปลูกของคนในหมู่บ้าน

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของหมู่บ้านก๋องป๋อเหนือมีอากาศเย็น อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10 – 30 องศา มีฝนตกช่วงปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนตุลาคมของทุกปี

ที่ตั้ง / อาณาเขต
หมู่บ้านก๋องป๋ออยู่ห่างจากอำเภออมก๋อย ระยะทาง 38 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง218 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านอูตูเหนือ ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านก๋องป๋อใต้
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านสงินเหนือ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านทังที

การคมนาคม
ระยะทางจากอำเภอถึงศศช. รวม 38 กิโลเมตรเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที แยกเป็น
-ถนนลาดยาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง – ชั่วโมง 10 นาที
-ถนน รพช 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที
-ถนนดินอัดแน่น 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง – ชั่วโมง 10 นาที

ผู้นำชุมชน
1.นายแสวัน พนมนิมิต
2.นายสุวิทย์ พนาลีรำไพ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
1. นายธงวัน แยทู ด้านการประกอบพิธีกรรมในหมู่บ้าน
2. นายริซอ พนาลีรำไพ ด้านการร้องเพลงพื้นบ้าน และเล่นดนตรี
3. นายเหล่งโซ ประชาพึ่พา ด้านกรตีมีด การตจักสาน และการสร้างบ้านทรงกะเหรี่ยง
4. นางยาโซะ พนมนิมิต ด้านการทอผ้า

ระบบสาธารณูปโภค
1. ระบบการสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ เครือข่าย AIS
2. ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
3. ระบบน้ำประปาภูเขา
4. ห้องน้ำ มีเกือบทุกบ้าน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านก๋องป๋อเหนือ (ศศช.)
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านก๋องป๋อเหนือ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 เป็นศูนย์การเรียนในโครงการพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างศูนย์การเรียน จ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนครูอาสาฯที่มาสอน และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านก๋องป๋อเหนือเป็นอย่างดีในการศูนย์การเรียน

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านก๋องป๋อเหนือได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress