กลุ่ม 02 แม่ลอบ

Print Friendly, PDF & Email

จำนวนนักเรียน


นายวิทูรย์ อิ่นแก้ว
พน้กงานราชการ
ครูนิเทศก์ 
กลุ่มแม่ลอบ

นางสไบทิพย์ ดวงดอก
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านสงินเหนือ
นางสาววิภา  ชอบหัถกรรม
ครู กพด
ศศช.บ้านสงินเหนือ
นางสาวนันทัชพร ไหวยะนางสาวนันทัชพร ไหวยะ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านอุตุมใต้
นางสาวบุปผา บุญวรนันท์
ครู กพด

ศศช.บ้านอุตุมใต้
นางสาวจีรวัฒ เสาร์เพ็ญ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านทังที
นางสาวจำเรียง  มัจฉาคีรีรัตน์
ครู กพด.

ศศช.บ้านทังที
นางสาวจันทร์จิรา ภาคภูมิ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านก๋องป๋อใต้
นางสาวเงพะ  เคียงอมร
ครู กพด.
ศศช.บ้านก๋องป๋อใต้
นางสาวกมลพร  อุปารี ศศช.ก๋องป๋อเหนือนางสาวกมลพร อุปารี
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านก๋องป๋อเหนือ
นางสาวสรีสุดา  เฒ่าเขียว ศศช.ก๋องป๋อเหนือนางสาวศรีสุดา เฒ่าเขียว
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านก๋องป๋อเหนือ
นางพัชรินท์ อ้วนชุ่ม
พนักงานราชการ

ศศช.บ้านพลั่งแท
นายมังกร  ต้อนรับ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านพลั่งแท
นายศุภโชค  ปัญญา ศศช.ทูจองนายศุภโชค ปัญญา
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านทูจอง
นายสิทธิ์พงษ์  อุทเวียง
ครู กพด.
ศศช.บ้านทูจอง
023 นางสาวโสภิน  สุวรรณ์นางสาวพิมพิรุฬห์ สุวรรณ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่ลอกเหนือ
991 นางสาวอารี แจ่มใสนางสาวอารี แจ่มใส
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่ลอกเหนือ
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress