ศศช.บ้านแม่ระมีดน้อย

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านแม่ระมีดน้อย

บ้านแม่ระมีดน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 17 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นมาประมาณ 80 กว่าปีมาแล้ว เป็นหย่อมบ้านของบ้านแม่ระมีดหลวง โดยมีครอบครัวของ นายดีเง เข้ามาอยู่ เป็นครอบครัวแรก ต่อมามีชาวบ้านเข้าอยู่เพิ่ม ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านแม่ระมีดน้อย”

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านมังปอย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้านแม่ระมีดหวง
 • ทิศเหนือ ติดต่อ บ้านผาปูน
 • ทิศใต้ ติดต่อ บ้านสงินเหนือ

ผู้นำชุมชน

 • นายนะจิ กรัณย์ปราณี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • นายพะกอ รุจิภาสอัมพร สมาชิก อบต.
 • นายพะลีจัง กรัณย์ปราณี อสม.
 • นายพะลีจัง กรัณย์ปราณี อสม.
 • นายอัสนี จรูญบุษบา อสม.
 • นายพะลาลี มาลัยจรูญ อสม.
 • นายแสนชัย ซิลอย อสม.

สารณูปโภค
ระบบการสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ
ระบบไฟฟ้า โซล่าเซลล์
ระบบประปา ประปาภูเขา
ระบบสุขาภิบาล ชุมชนมีห้องส้วมใช้ทุกหลังเรือน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ระมีดน้อย
ศศช.บ้านแม่ระมีดน้อย ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2543 โดยแรกเริ่มศูนย์การเรียน หลังคามุงด้วยสังกะสี ฝาเป็นไม้ไผ่ พื้นเป็นดิน ได้รับงบประมาณจากโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยมบรมราชกุมารี จำนวนเงิน 30,000 บาท 0จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการก่อสร้าง โดยชาวบ้านได้ร่วมมือกันดำเนินการสร้าง ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับงบประมาณจากโครงการ โออีพีดี จำนวนเงิน 50,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งมีขนาดความกว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร หลังคาสังกะสี โครงอาคารเป็นไม้ พื้นซีเมนต์ ฝาผนังไม้

ต่อมาในปี 2554 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแทนอาคารหลังเดิมจากโครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลครั้งที่ 3 “โรงเรียนของหนู” โดยสนับสนุนงบในการก่อสร้างอาคารเรียนขนาดกว้าง 8 เมตรยาว 21 เมตร โรงอาหารขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 12 เมตรห้องน้ำนักเรียนขนาดกว้าง 2 เมตรยาว 4 เมตร จำนวน 4 ห้องห้องอาบน้ำ นักเรียน 2 ห้อง เป็นจำนวนเงินประมาณ 500,000 บาท ภายใต้การดูแลของ ศบอ.อมก๋อย คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ระมีดน้อย และครูประจำ ศศช.บ้านแม่ระมีดน้อย ในการก่อสร้างอาคาร ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านบ้านแม่ระมีดน้อย และคณะครูในกลุ่มเป็นอย่างดี

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress