ศศช.บ้านห้วยตองสาด

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านห้วยตองสาด

หมู่บ้านห้วยตองสาดก่อตั้งมานานแล้วประมาณ  80  กว่าปี  ชาวบ้านเป็นชาวไทยภูเขา สัญชาติกะเหรี่ยง(โปว์)  เป็นหย่อมบ้านของแม่ระมีดหลวง  โดยมีครอบครัวของนายดีเง เข้ามาอยู่เป็นครอบครัวแรก และต่อมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นหมู่บ้านห้วยตองสาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2   ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 15  กิโลเมตร จากเดิมมีจำนวนประชากร 105  คนมี 26  หลังคาเรือน ในปี 2552 ชาวบ้านได้ย้ายบ้านลงมาอยู่ที่บ้านน้อยปากทางขึ้นห้วยตองสาด(มาจับจองที่ดิน) ปัจจุบันมีจำนวน ครัวเรือน  14  ครัวเรือน มี 8 หลังคาเรือนจำนวนประชากร ชาย 22 คน  หญิง 18 คน  จำนวนประชากรรวม  40 คน

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศตะวันออก  ติดต่อ   บ้านขุนอมแฮด
 • ทิศตะวันตก   ติดต่อ   บ้านแม่ระมีดหลวง
 • ทิศเหนือ        ติดต่อ   บ้านยางเปา
 • ทิศใต้        ติดต่อ   พลังงานน้ำแม่ตื่น

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขา  ( V shape )  ประชากรในหมู่บ้านใช้น้ำประปาภูเขาในการอุปโภค และบริโภค

ลักษณะภูมิอากาศ สภาพอากาศมี    3    ฤดู

 • ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย  25 องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม   ระดับปริมาณน้ำฝน 1,000 มิลลิเมตรต่อปี
 • ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์        อุณหภูมิเฉลี่ย  7-25 องศาเซลเซียส

การคมนาคม
การเดินทางเข้ามาบ้านห้วยตองสาดปัจจุบันนิยมใช้  2 เส้นทางในการเดินทาง
1. จากตัวอำเภออมก๋อย-บ้านห้วยตองสาด  ระยะทางประมาณ15 กิโลเมตร โดยรถยนต์ 4 WD รถจักยานยนต์ประมาณ 15 กิโลเมตร
2. จากตัวอำเภออมก๋อย-บ้านผาปูน-บ้านมังปอย-บ้านแม่ระมีดหลวง ระยะทางประมาณ  25  กิโลเมตร โดยรถยนต์ธรรมดา รถ 4WD และเดินเท้า รถจักรยานยนต์ระยะทางโดยประมาณ 3 กิโลเมตร

ข้อมูลประชากร  หมู่บ้านห้วยตองสาด หมู่ที่  2  ตำบลอมก๋อย  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

 • จำนวนหลังคาเรือน    9    หลังคาเรือน
 • จำนวนครัวเรือน    14    ครัวเรือน
 • จำนวนประชากรบ้านห้วยตองสาด
 • จำนวนประชากรชาย    22    คน
 • จำนวนประชากรหญิง    18    คน
 • รวมประชากรทั้งหมด     40    คน

ผู้นำชุมชนแบบเป็นทางการ
1. นายทองพูน  เผือกศิริ       ตำแหน่ง       กำนันตำบลอมก๋อย
2.  นายธงชัย  มุงโค๊ะ            ตำแหน่ง     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2
3. นายโย้ง  รำไพรกระสินธ์    ตำแหน่ง      สมาชิก  อบต.

ผู้นำท้องถิ่นบ้านห้วยตองสาด
1.  นายมีดา  ศรหยกภูษิต    ผู้นำด้าน    พิธีกรรมชนเผ่า
2.  นายสี  เดโชวิวัฒนา        ผู้นำด้าน    การสร้างบ้าน
3.  นายมีดา  ศรหยกภูษิต    ผู้นำด้าน    การปั้นหม้อ
4.  นายมีดา  ศรหยกภูษิต    ผู้นำด้าน    การจักสาน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  (การประกอบอาชีพ/รายได้เฉลี่ย)
ราษฎรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คือการทำไร่ข้าว  ทำนา   ปลูกพืชผักสวนครัว  หาของป่าขาย  เช่น  น้ำผึ้ง  ปลูกพืชเศรษฐกิจ  คือ  กะหล่ำ พริก   การเลี้ยง
สัตว์เพื่อยังชีพ  เช่น  ไก่  หมู  วัว  ควาย  และการออกไปรับจ้างขึ้นลำไย  ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยประมาณ  3,000 – 5,000  บาท  ต่อครัวเรือน  ต่อปี

ข้อมูลด้านสาธารณสุข
สภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไป  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตค่อนข้างต่ำ  เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก  บริการต่างๆ  ของหน่วยงานรัฐเข้าไม่ถึงการรักษาเมื่อยามเจ็บป่วย  ดูแลกันตามสภาพ  เมื่อเจ็บป่วยหนักก็  อยู่ไกลจากหมู่บ้านมาก  บางคนก็ตายกลางทางก่อนที่จะถึงอนามัย  โรคที่พบในชุมชน  คือ  โรคไข้หวัด ,  ท้องร่วง ,  โรคทางเดินอาหาร ,  โรคผิวหนัง ,  มาลาเรีย  ฯลฯ

การศึกษา
มีสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน    สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  “แม่ฟ้าหลวง”  โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง  ตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  สำหรับเด็กที่อายุ  3-5 ปี ,7- 14  ปี  สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่  15  ปีขึ้นไป  จัดการศึกษาในรูปแบบทางไกลสายสามัญ  ซึ่งทางศูนย์การเรียนฯ  บ้านห้วยตองสาดเปิดระดับประถมศึกษา  และมีการจัดการศึกษาให้กับผู้ไม่รู้หนังสือในโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ โดยร่วมมือจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
บุคลากรครูที่รับผิดชอบดำเนินงาน

สาธารณูปโภค
การสื่อสาร  มีระบบสื่อสารใช้โทรศัพท์มือถือในชุมชน
ระบบไฟฟ้า  ในชุมชนใช้โซล่าโฮมบ้านละ 1 ชุดที่ได้รับแจกจากภาครัฐ ตอนนี้แบตเตอรี่เริ่มเสื่อม
ประปา    ในชุมชนใช้ประปาภูเขา
ห้องสุขา  มี 3  หลัง   ไม่เพียงพอกับจำนวนประชากร

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยตองสาด
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยตองสาดตั้งอยู่หมู่ที่   2 ตำบลอมก๋อย   อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.  2544   ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดครูเข้ามาดำเนินการจัดสร้างศูนย์การเรียนร่วมกับชาวบ้าน  เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา    ต่อมาได้รับการสนับสนุนซ่อมแซมอาคารจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2553-2554 ได้รับงบซ่อมแซมซึ่งมีครูนิเทศดำเนินการร่วมกับครู ศศช. ให้มีสภาพที่ดีขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน

ระบบพลังงานใน ศศช.
–    Solar Cell 20 แผงใหญ่  กรมพลังงานทดแทน

ความต้องการพลังงานใน ศศช.
–    ต้องการ สายไฟ

สถานะระบบไฟฟ้าในปัจจุบัน
–    ใช้งานได้ดี

สภาพของอาคารเรียน
–    ต้องการซ่อมแซม

อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
1. อาคารเรียน  1 หลัง โดยมูลนิธิคาร์ฟูร์-คาร์ฟูร์ประเทศไทย
2. ห้องน้ำ 1  หลัง โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า

กิจกรรมต่างๆ  ที่ศูนย์การเรียนฯ  บ้านห้วยตองสาด  ดำเนินการ
1.  กิจกรรมโครงการตามพระราชดำริฯ  ได้ดำเนินการโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน  เช่น  กิจกรรมน้ำดื่มผสมไอโอดีน  การเสริมไอโอดีนจากปลากะตักแห้ง  และเกลือเสริมไอโอดีน  การควบคุมการขาดวิตามินเอ  โดยการหยดวิตามินเอให้กับเด็ก  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  เช่น  ปลูกพืชผักสวนครัว  การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  การเลี้ยงปลาไนในบ่อพลาสติก  การเลี้ยงไก่  การควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน
2.  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน  เช่น  การส่งเสริมการอ่านหนังสือเพื่อการรู้หนังสือ  มุมหนังสือ
3. กิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
1.  เกษตรอำเภออมก๋อย  ให้การสนับสนุน  อุปกรณ์เครื่องครัว  และพันธุ์ไม้  เมล็ดพันธุ์  เช่น  ขนุน  ผักกาด  พริก  ผักบุ้ง  ข้าวโพด  ฯลฯ
2.  ประมงจังหวัด  ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาดุก
3.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย  ให้การสนับสนุนในการตรวจตัวอย่างหนอนพยาธิ
4.  องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย  ให้การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
5. โรงพยาบาลอำเภออมก๋อยให้การสนับสนุน กิจกรรมเหงือกสวยฟันสะอาด
7. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ให้การสนับสนุน อุปกรณ์สำหรับเพาะถั่วงอก 1 ชุด

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress