ศศช.บ้านห้วยจิโน

Print Friendly, PDF & Email

ประวัติหมู่บ้านห้วยจิโน
หมู่บ้านห้วยจิโน ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประชากรเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (โปว์) มีฐานะยากจน มีอาชีพเป็นลูกจ้างหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจิโน อพยพมาจากพื้นที่หลายหมู่บ้าน ทั้งบ้านยองแหละ บ้านแม่ระมีด ซึ่งสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้กับแปลงเพาะทั้งสองฝั่งห้วยจิโน มีบ้านทั้งหมด 15 หลังคาเรือน มี 18 ครอบครัว มีประชากรทั้งหมด 102 คน ชาย 39 คน หญิง 63 คน ต่อมาเมื่อต้นปี 2553 ทางหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจิโน ได้รับงบประมาณในการจ้างคนงานลดลงจึงจำเป็นต้องลดเวลาการทำงานลงทำให้ชาวบ้านมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายในครัวเรือน จึงอพยพถิ่นฐานมาสร้างบ้านเรือนอยู่ห่างจากหมู่บ้านเดิม ประมาณ 3 กิโลเมตร ทำให้ชาวบ้านสามารถปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนและทำไร่ ซึ่งชาวบ้านได้ย้ายมาในตอนแรก 8 หลังคาเรือน และที่เหลือค่อยๆทยอยย้ายมาจนหมด

จำนวนประชากร
หญิง 49 คน
ชาย 30 คน
จำนวนบ้าน 16 หลังคา

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับ บ้านแม่ระมีดหลวง
ทิศใต้ ติดกับ บ้านแม่ลอก
ทิศตะวันตก ติดกับ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจิโน
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านยองแหละ

สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ลูกจ้างหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจิโน
รายได้ต่อเดือนประมาณ 1,500 บาท/คน

การคมนาคม
ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอถึง ศศช.บ้านห้วยจิโนประมาณ 45 กิโลเมตร

ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ(ผี)

ผู้นำชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน นายโปะโดย รุ่งโรจน์ประชาชื่น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายโดยแซ พยุงมาลัย
สมาชิก อบต นายพะแยซอ รุ่งโรจน์ประชาชื่น

ภูปัญญาท้องถิ่น
นายทิวาง  บุญบวรนันท์  ภูมิปัญญาด้านการตีมีด,จักสาน

การสื่อสาร
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์,ไม่มีวิทยุสื่อสาร

ระบบไฟฟ้า
ทุกบ้านมีโซลาร์เซลล์

ระบบน้ำ
ประปาภูเขา

ห้องสุขา
มีทุกหลังคาเรือน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยจิโน
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยจิโน ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2544 โดยใช้บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต่อชาวบ้าน ผู้เรียน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ร่วมกันสร้างศูนย์การเรียนฯหลังใหม่ขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2544 ณ บริเวณแปลงเพาะกล้าไม้ โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างจาก คุณธยาพล นงนุช หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจิโน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอราวัณ กล่องกระดาษ บริษัท ซีเค เชียงใหม่ ชาวบ้านและศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออมก๋อย ต่อมาเมื่อต้นปี พ.ศ.2553 ได้มีชาวบ้านจำนวน 6 หลังคาเรือน ได้มีการย้ายบ้านเรือนไปสร้างที่อยู่ใหม่ ซึ่งมีบริเวณกว้างขวางเหมาะสมที่จะสร้างบ้านเรือน ดังนั้นชาวบ้านจึงได้ย้ายศูนย์การเรียนฯมาด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจาก กศน.อมก๋อย และหน่วยงานเอกชนจาก กรุงเทพฯ ช่วยสมทบทุนในครั้งนี้ด้วย โดยอาคารเรียนหลังนี้เป็นหลังคามุงกระเบื้อง เป็นอาคารเรียนถาวรที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress