ศศช.บ้านรังบี้

Print Friendly, PDF & Email

บ้านรังบี้
DSC06258บ้านรังบี้ ตั้งอยู่ที่หมู่ 15   ต.อมก๋อย   อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่   เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (โปว์)  ตั้งมานานหลายสิบปีแล้ว ไม่สามารถระบบุปีได้ แต่เดิมมี 2 หย่อมบ้าน แต่ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่รวมกันเป็นที่เดียวกันคือบ้านรังบี้ปัจจุบัน เคยมีผู้เฒ่าเล่ากันว่าเมื่อก่อนมีชาวลั๋วะมาอาศัยอยู่ที่บ้านรังบี้แต่เป็นคนสุดท้ายที่ชาวบ้านได้พบเป็นชายชรา แต่ไม่สามารถสื่อสารกันได้จึงไม่สามารถที่จะสอบถามประวัติความเป็นมา ไม่นานชายชราผู้นั้นก็ได้เสียชีวิต จึงไม่สามารถบอกได้ว่าบ้านรังบี้ตั้งมานานเท่าไหร่แต่คาดว่าเกิด 100 ปีแน่นอน นับจากช่ั่วอายุผู้เฒ่าผู้แก่ที่เสียชีวิตและที่ยังอยู่

ผู้นำชุมชน

  • นายโป๊ะด่วย ผู้ใหญ่บ้าน อยู่บ้านยองแหละ
  • นายจันจอ ปังซอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อยู่บ้านรังบี้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  • นายจันจอ ปังซอ ภูมิปัญญาด้าน จักสาน ตีมีด ทำเครื่องดนตรีชนเผ่า ( เตหน่า) และก่อสร้าง
  • นายเตปี รุ่งโรจน์ประชาชื่น ภูมิปัญญาด้าน จักสาน ผู้นำทางศาสนา
  

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านรังบี้
ศศช.บ้านรังบี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2537 โดยมีนายสมใจ สมควร เป็นครู ศศช.รังบี้เป็นคนแรก ได้รับบงประมาณในการสร้างอาคารจาก ศบอ.อมก๋อย และงบประมาณจากโครงการเปเปอร์และ งบประมาณจาก UNISEP อาคารกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ฝาเป็นไม้แป้น หลังคาสังกะสี โดยใช้อาคารเรียนเป็นแหล่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนถึงเดือนมกราคม 2547 ได้รับงบประมาณจาก ศบอ.อมก๋อย องค์การ UNISCO และบริษัทคาร์ฟูร์ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 101,987 บาท โดยมีอาคารกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร ฝาเป็นไม้แป้น หลังคาสังกะสี ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการปรับปรุงอาคารทั้้ง 2 หลังรวมเป็นหลังเดียวโดยได้รับงบประมาณจากคณะเพื่อนของ น.ส.สุรภี กสิวุฒิ ซึ่งเป็นครูประจำ ศศช.รังบี้ เป็นเงิน 14,000 บาท ได้นำมาปรับปรุงอาคารเรืยนโดยเทพื้นปูนและรื้อห้องนอนครูจำนวน 2 หอ้งเป็นห้องเรียนแทนและให้อาคารหลังเก่าเป็นที่พักครูแทนและในปี 2552 ได้รับงบประมาณจาก ศบอ.ในการซอมแซมอาคารเรียนจำนวน 40,000 บาท ได้นำมาเปลี่ยนหลังคาจากหลังคาสังกะสีเป็นกระเบื้องแทน และทำโรงอาหารให้นักเรียนได้อีก 1 หลัง ปัจจุบันอาคารเรียนมีขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว .27.6 เมตร


WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress