ศศช.บ้านยองแหละ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านยองแหละ

บ้านยองแหละตั้งอยู่ในหมู่ที่  15  ตำบลอมก๋อย   อำเภออมก๋อย   จังหวัดเชียงใหม่   บ้านยองแหละนั้นตั้งชื่อตรงกับแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้าน  ประชากรในหมู่บ้านนั้นเป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงโปว์ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือ ผีสาง  ในทุกๆ ปี ก่อนที่ชาวบ้านจะทำการปลูกข้าวไร่  จะมีพิธีกรรมเลี้ยงผีเพื่อจะดูว่าในปีนี้จะทำการเกษตรได้ผลดีหรือไม่อาชีพชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำการปลูกข้าวไร่และหาของป่า   เลี้ยงสัตว์ตลอดจนการรับจ้างทั่วไป   สำหรับการไปรับจ้างประกอบอาชีพที่ในตัวเมืองหรือต่างจังหวัดจะมีส่วนน้อย

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือติดต่อกับ                 บ้านแม่ระมีดหลวงตำบลอมก๋อย
  • ทิศใต้ติดต่อกับ                     บ้านขุนตื่นตำบลสบโขง
  • ทิศตะวันออกติดต่อกับ           หมู่บ้านรังบี้ตำบลอมก๋อย
  • ทิศตะวันตกติดต่อกับ             หมู่บ้านแม่โขงตำบลนาเกียน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • นายโปะโด่ย  รุ่งโรจน์ประชาชื่น         ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร
  • นางมูจอ        รุ่งโรจน์ประชาชื่น         ภูมิปัญญาด้านทอผ้า

ระบบสาธารณูปโภค
ใช้น้ำประปาภูเขา
มีห้องสุขาของชุมชน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านยองแหละ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  บ้านยองแหละ   หมู่ที่  15  ตำบลอมก๋อย   อำเภออมก๋อย    จังหวัดเชียงใหม่   จัดตั้งขึ้นในปี  พ.ศ.  2535    โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการดอยเป้เป้อ  โดยมีครูคนแรกที่มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  คือ  ครูถวิล      ดวงใจ    โดยขณะนั้นมีนายมูเซ   รุ่งโรจน์ประชาชื่น   ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   เริ่มแรกยังไม่มีศูนย์การเรียนได้ใช้สถานที่บ้านนายมูเซ  จัดการเรียนการสอนชั่วคราว  ต่อมาครูประจำศูนย์การเรียนได้ร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ดำเนินการสร้างศูนย์การเรียนฯขึ้น  โดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น   หลังจากนั้นในปี  2547    ได้รับงบประมาณจาก  UNESCO  คาร์ฟูล์มูลนิธิคาร์ฟูล์ประจำประเทศไทย   โดยได้รับความร่วมมือจาก  ศบอ.  อมก๋อย    ครูนิเทศก์   ครูผู้สอน  ตลอดจนชาวบ้านบ้านยองแหละ

รายชื่อคณะกรรมการ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  “แม่ฟ้าหลวง”  บ้านยองแหละ  หมู่ที่   15   ตำบลอมก๋อย   อำเภออมก๋อย    จังหวัดเชียงใหม่
นายโปะโดย          รุ่งโรจน์ประชาชื่น    ตำแหน่ง    ประธาน
นายโดยแซ          พยุงมาลัย    ตำแหน่ง    รองประธาน
นายแกพะ          รุ่งโรจน์ประชาชื่น    ตำแหน่ง    กรรมการ
นายกังแฮ         รุ่งโรจน์ประชาชื้น    ตำแหน่ง    กรรมการ
นายพะตะแฮ   รุ่งโรจน์ประชาชื่น    ตำแหน่ง      กรรมการ
นายแปะดี          เบญญาบุษกร    ตำแหน่ง    กรรมการ
นายแส่หน่อย    สะเนือ          ตำแหน่ง    กรรมการ
นายเซซา          ดิ๊ผอ        ตำแหน่ง    กรรมการ
นายนวล         พยุงมาลัย    ตำแหน่ง    กรรมการ
นายพะแยซอ  รุ่งโรจน์ประชาชื่น    ตำแหน่ง    กรรมการ
นายวิทยา         สะเนือ        ตำแหน่ง    กรรมการ

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress