ศศช.บ้านผาแดง-อมก๋อย

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านผาแดง

หมู่บ้านผาแดง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 12 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหย่อมบ้านของหมู่บ้านกะเบอะดิน ตั้งชื่อหมู่บ้านตามลักษณะหน้าผาสีแดงโดดเด่น มีผู้นำหมู่บ้าน ชื่อนายคือวัน  มุตติภัย เป็นผู้นำทางความเชื่อ และนายเครอะโส  คมชายชาญ เป็นผู้นำทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนผู้นำที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางการ คือนายหองจัว  พลทวิช เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12

อาชีพหลักของชาวบ้านได้แก่การเกษตรและรับจ้างทั่วไป ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือผีและศาสนาพุทธ

การเดินทางเข้าหมู่บ้านผาแดง สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตลอดทั้งปี ระยะทางจาก ศบอ.อมก๋อย ถึง ศศช. ผาแดง ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร โดยเข้าทางบ้านหนองกระทิง

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขา ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขา มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียงดังนี้

 • ทิศเหนือ        ติดอำเภอฮอด
 • ทิศใต้            ติดหมู่บ้านหนองอึ่งใต้
 • ทิศตะวันออก        ติดหมู่บ้านกะเบอะดิน ซึ่งเป็นบ้านหลัก
 • ทิศตะวันตก        ติดหมู่บ้านห้วยลอก

พิกัด GPS     47Q    0419333                 utm  1986585            สูงจากระดับน้ำทะเล   772   เมตร

ผู้นำชุมชนบ้านผาแดง

 • นายเลอะพะ  จอมระพี         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
 • นายหองจัว  พลทวิช         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 (ผาแดง)
 • นายบระอวย  วุฒิศีลวัติ        ส.อบต.
 • นายปรีชา  อภิรักษ์พนาสัณฑ์    ส.อบต.
 • นายนุดึง  ไปมา        อสม.ประจำหมู่บ้านผาแดง

จำนวนประชากรทั้งหมู่บ้าน  73   คน  แยกเป็นชาย  40  คน  หญิง  33  คน

คณะกรรมการหมู่บ้านผาแดง

 • 1. นายคือวัน  มุตติภัย        ประธาน(ผู้นำทางความเชื่อ)
 • 2. นายเครอะโส  คมชายชาย    กรรมการหมู่บ้าน
 • 3. นายนุดึง  ไปมา        กรรมการหมู่บ้าน
 • 4. นายซีใจ่  ไปมา        กรรมการหมู่บ้าน
 • 5. นายหองจัว  พลทวิช        กรรมการหมู่บ้าน (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12)

คณะกรรมการด้านการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านผาแดง

 • 1. นายคือวัน  มุตติภัย        ประธาน
 • 2. นายนุดึง  ไปมา        กรรมการ
 • 3. นายหองจัว  พลทวิช        กรรมการ
 • 4. นายปรีชา มุตติภัย        กรรมการ

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านผาแดง
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านผาแดง ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ที่ 12 ตำบล อมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2543 โดยความร่วมมือจากชาวบ้านและครูอาสาสมัครฯประจำพื้นที่ โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากนายเคอะด่วย  ตือวัง แรกเริ่มตัวอาคารสร้างจากวัสดุในท้องถิ่นเท่าที่พอหาได้ มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2543

ต่อมา ได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง จากสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง โดยการชี้นำของอาจารย์ดารา ญาณโรจน์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านตุงติง และ นายสุรศักดิ์  ชัยวงค์ ครูนิเทศก์กลุ่มสงินในขณะนั้น ได้ขยายตัวอาคารออกเป็นกว้าง 7 เมตร ยาว 12.50 เมตร ทั้งนี้ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2544 มีสภาพเป็นอาคารกึ่งถาวร

ในปีงบประมาณ 2547 ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารจากมูลนิธิคาร์ฟูร์แห่งประเทศไทย ได้ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล แด่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทำการปรับปรุงตัวอาคารใหม่เป็นไม้ทั้งหลัง หลังคามุงด้วยสังกะสี เทพื้นปูนซีเมนต์ มีสภาพเป็นอาคารถาวร ขยายตัวอาคารออกเป็นกว้าง 7 เมตร ยาว 15  เมตร ได้ดำเนินการก่อสร้างจนถึงแล้วเสร็จ ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2546 ถึง มีนาคม 2547

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านผาแดง 116  หมู่  12  ตำบลอมก๋อย  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางจากที่ทำการอำเภออมก๋อย ถึง ศูนย์การเรียนฯ  52 กิโลเมตร

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress