อบรมการสอนภาษาอังกฤษครู ศศช.อำเภออมก๋อย

Print Friendly, PDF & Email

11-12 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับคณมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรครู โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับครูในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5

อบรมครูพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ

Print Friendly, PDF & Email

11 กันยายน 2557 กศน.อำเภออมก๋อย โดยความร่วมมือ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีบุคลากรครู กศน.อำเภออมก๋อยเข้ารับการอบรมพัฒนาจำนวน 40 คน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อย

ประชุมการมีส่วนร่วมป้องกันปราบปรามการทุจริต

Print Friendly, PDF & Email

5 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดประชุมแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 พร้อมกันนี้มีกรรมการ ปปช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมคิด ยังเยี่ยม นางนฤมล วสิกชาติ พ.ต.อ.สมบัติ สุภาภา และพ.ต.อ.อรรถสิทธิ์ หลาวทอง) และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายห้ความรู้แก่บุคลากรครู ในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านคุณธรรมความโปร่งใส”  ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมปฏิบัติการ งานศศช.พื้นที่อำเภออมก๋อย

Print Friendly, PDF & Email

7 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดประชุมปฏิบัติการ “เหลี่ยวหลัง แลหน้า งาน ศศช.พื้นที่อมก๋อย” ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย โดยมี ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ อาจารย์ดำริ จนาพิระกนิฎฐ์ อดีตผู้อำนวยการโครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา เป็นวิทยากร โดยได้ทบทวน บทบาทภารกิจ ของครูอาสาในอดีต เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยการบูรณาการงานการศึกษาในพื้นที่โครงการ กพด. และโครงการ ศศช.ในอดีต

วีดีทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. อบรมเก็บข้อมูล

Print Friendly, PDF & Email

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดย อาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิจัย OASYS Research Group ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัด”การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและนักศึกษา กศน.อำเภออมก๋อย เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แบบออ­นไลน์ ในพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อประโยชน์ในการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ต­่างๆ ที่สำคัญให้กับชุมชน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ­ดาฯ สยามบรมราชกุมารีเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิ­ตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภ­ออมก๋อยอย่างยั่งยืน โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่­อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติในท้องถิ่น: เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่”

httpv://www.youtube.com/watch?v=jzO3mVF7ik4

อบรมการแก้ไขปัญหาการส่งเสริมการรู้หนังสือ

Print Friendly, PDF & Email

12-16 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย นำบุคลากรครูเข้าร่วมอบรมในโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งเสริมการรู้หนังสือพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการวิจัย รศ.ดร.พัชรี ศรีสังข์ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และ ผอ.สังคม โทปุรินทร์ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมศูนย์ประสานงาน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๕ อำเภออมก๋อย

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress