อบรมการสอนภาษาอังกฤษครู ศศช.อำเภออมก๋อย

Print Friendly, PDF & Email

11-12 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับคณมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรครู โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับครูในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5

ร่วมงานบำเพ็ญกุศล นายพิสิทธิ์ อุ่นอุดมวนา

Print Friendly, PDF & Email

12 มิถุนายน 2558 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมงานบำเพ็ญกุศล นายพิสิทธิ์ อุ่นอุดมวนา ครู กพด. (อัตราจ้าง) สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย เสียชีวิตจากโรคไตวาย พร้อมกันนี้ได้มอบเงินทำบุญช่วยเหลือครอบครัวและทายาท ในนาม กศน.อำเภออมก๋อย ณ บ้านห้วยปูลิง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

Print Friendly, PDF & Email

28 สิงหาคม 2556 สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กศน.อำเภออมก๋อย จัดประชุมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อติดตามและนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินการโดยศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อยอมก๋อย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ในรอบปีที่ผ่านมา มีท่านธนิต ธนูธรรมเจริญ ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธาน โดยมีนายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากสำนักงาน กศน. (ส่วนกลาง), สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุม

อบรมการพัฒนาครู ศศช.

Print Friendly, PDF & Email

20-24 สิงหาคม 2555 บุคลากรครู กศน.อำเภออมก๋อย เข้ารับอบรมการพัฒนาครู ศศช. ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรครู ศศช.ให้สอดคล้องกับแนวทางการการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 5 ด้านประกอบด้วย ด้านสุขอนามัย ด้านการศึกษาเรียนรู้ ด้านอาชีพ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรม

ในการอบรมแบ่งเป็นทั้งหมด 3 รุ่น โดยมีบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรม

ประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ

Print Friendly, PDF & Email

8 – 9 สิงหาคม 2555 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย พร้อมคณะครูนิเทศก์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้า ศูนย์ประชุมเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก จัดโดยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธาน

ในการประชุมมีคณะผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัด, ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอในพื้นที่ทรงงาน ตามโครการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเข้าร่วมประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่แจ่ม อำเภออมก๋อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดน่าน อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และจังหวัดตาก อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ อำเภออุ้มผาง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทบทวนการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนากิจกรรมของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนของแต่ละอำเภอนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดี

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress