โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ กศน.อำเภออมก๋อย

Print Friendly, PDF & Email

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแก้ปัญหาและเร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารด้วยรูปแบบและวิธีการผสมผสานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่นพร้อมทั้งภาคธุรกิตเอกชน ร่วมกันดำเนินการสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายสามารถสนองพระราชดำริในการฟื้นฟูป่าได้โดยเร็วในระยะเวลาการดำเนินงานต่อเนื่อง
โดยในปี 2558 สำนักงาน กศน. ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างป่า สร้างรายได้ไปดำเนินงานในพื้นที่ทรงงานของจังหวัดเชียงใหม่ น่าน ตาก และแม่ฮ่องสอน รวม 11 อำเภอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2,113 รายพื้นที่ทั้งหมด 5,817 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา โดยสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ ศูนย์ กศน.อำเภอรับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นการปลูกฝังให้กลุ่มเกษตรกรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน มีรายได้ระหว่างการปลูกป่าที่มีทั้งไม้ป่า และไม้เกษตร นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558  กศน.อำเภออมก๋อย จัดพิธีเปิดกิจกรรม”ปลูกป่า สร้างรายได้” ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ในพื้นที่ดำเนินงาน บ้านขุนอมแฮดใน อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอำเภออมก๋อยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และหัวหน้าส่วนราชการ อำเภออมก๋อยเข้าร่วมกิจกรรม 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress