ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ

Print Friendly, PDF & Email

เมื่อวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2558 สำนักงาน กศน. จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมยุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ขึ้น ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบายการดำเนินงานสร้างป่า สร้างรายได้ฯ  จากนั้น ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบแนวพระราชดำริโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ให้กับ คณะครู ศศช. จังหวัดน่าน เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน จากนั้นเข้าสู่การรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ตามโครงการฯ
ในการประชุมปฏิบัติการฯในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายร่วมเป็นวิทยากร ในการชี้แจงข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ นายวสันต์ กู้เกียรติกูล ที่ปรึกษา สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บรรยายเรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม และการส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมตามแนวพระราชดำริ สำนักงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ บรรยายเรื่อง หลักการปลูกป่า และแนวทางการจัดทำธนาคารต้นไม้ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ หัวหน้ากลุ่มงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง บรรยายเรื่องการดำเนินงานตามงบประมาณสนับสนุนในโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ นายอนัน เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร บรรยายเรื่องวิธีการขยายพันธุ์และการบำรุงรักษาต้นกาแฟ นายสนั่น เผือกไร่ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน กรมพัฒนาที่ดิน บรรยายเรื่องการปลูกถั่วมะแฮะเพิ่มสารอาหารโปรตีน และสร้างรายได้ และนางนงนุง แตงทรัพย์ จากกรมส่งเสริมการเกษตร บรรยายเรื่องการแปรรูปถั่วมะแฮะ

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress