ข่าวประกาศ กศน.อำเภออมก๋อย

Featured

Print Friendly, PDF & Email

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภออมก๋อย

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ กศน.อำเภออมก๋อย

Print Friendly, PDF & Email

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแก้ปัญหาและเร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารด้วยรูปแบบและวิธีการผสมผสานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่นพร้อมทั้งภาคธุรกิตเอกชน ร่วมกันดำเนินการสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายสามารถสนองพระราชดำริในการฟื้นฟูป่าได้โดยเร็วในระยะเวลาการดำเนินงานต่อเนื่อง
โดยในปี 2558 สำนักงาน กศน. ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างป่า สร้างรายได้ไปดำเนินงานในพื้นที่ทรงงานของจังหวัดเชียงใหม่ น่าน ตาก และแม่ฮ่องสอน รวม 11 อำเภอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2,113 รายพื้นที่ทั้งหมด 5,817 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา โดยสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ ศูนย์ กศน.อำเภอรับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นการปลูกฝังให้กลุ่มเกษตรกรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน มีรายได้ระหว่างการปลูกป่าที่มีทั้งไม้ป่า และไม้เกษตร นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558  กศน.อำเภออมก๋อย จัดพิธีเปิดกิจกรรม”ปลูกป่า สร้างรายได้” ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ในพื้นที่ดำเนินงาน บ้านขุนอมแฮดใน อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอำเภออมก๋อยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และหัวหน้าส่วนราชการ อำเภออมก๋อยเข้าร่วมกิจกรรม 

พัฒนาบุคลากรสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ

Print Friendly, PDF & Email

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 กศน.อำเภออมก๋อย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำครูศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” อำเภออมก๋อยโดยนายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธารเปิดการโครงการพัฒนาบุคลากรสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำครูศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” อำเภออมก๋อย ณ ห้องประชุมอำเภออมก๋อย

เลขาธิการ กศน.ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

Print Friendly, PDF & Email

13 ก.ค. 2558 นายการุณ สกุลประดิษฐิ์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีปลูกป่าในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในวันที่ 2 เมษายน 2558
กศน.อำเภออมก๋อยจัดพิธีปลูกป่าเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภออมก๋อย มีความตื่นตัวในโครงการฯ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องจัดขึ้นที่หมู่บ้านขุนอมแฮดนอก หมู่ 5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม มีแปลงปลูกป่ามีจำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 13 ไร่ มีพันธุ์พืชที่ปลูกแบ่งเป็นไม้ป่าได้แก่ ต้นเนียง ต้นพยุง ต้นมะขามป้อม และต้นยางนา ส่วนไม้เกษตรได้แก่ ต้นอะโวคาโด และต้นกาแฟ

อบรมการสอนภาษาอังกฤษครู ศศช.อำเภออมก๋อย

Print Friendly, PDF & Email

11-12 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับคณมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรครู โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับครูในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5

สำรวจพื้นที่ประชุมเตรียมงานสร้างป่าสร้างรายได้

Print Friendly, PDF & Email

7 ก.ค. 58 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และคณะครู ได้สำรวจและเตรียมการพื้นที่ปลูกป่าตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ บ้านขุนอมแฮดนอก ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย เพื่อเตรียมต้อนรับท่านเลขาธิการ กศน. วันที่ 13 ก.ค. 58 เวลาต่อมาได้ประชุมชาวบ้านภาคกลางคืน ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำนันตำบลสบโขง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่เกษตรที่สูงดอยแบแล และเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการคุ้มครองสถานีเกษตรที่สูงดอยแบแล

ร่วมงานบำเพ็ญกุศล นายพิสิทธิ์ อุ่นอุดมวนา

Print Friendly, PDF & Email

12 มิถุนายน 2558 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมงานบำเพ็ญกุศล นายพิสิทธิ์ อุ่นอุดมวนา ครู กพด. (อัตราจ้าง) สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย เสียชีวิตจากโรคไตวาย พร้อมกันนี้ได้มอบเงินทำบุญช่วยเหลือครอบครัวและทายาท ในนาม กศน.อำเภออมก๋อย ณ บ้านห้วยปูลิง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress