ผู้จัดทำเว็บ

1.น.ส.สุรีรัตน์  บรมสุขนโคทร  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 13

ชื่อเล่น  แจม เกิด วันจันทร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2544

บ้านวาสุคี 10 หมู่ 4 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้

2. น.ส. ลัดดา  นิธิสวัสดิ์สม  ชั้นม.4/1 เลขที่  8

ชื่อเล่น ดา เกิด วันอังคาร ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ส 2544

บ้านแม่เตี๋ยน้อย 16/2 หมู่ 3 ต.ท่าผาปุ้ม  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

3.น.ส.สุภัตรา    สุดพนาสน   ชั้น  ม.4/1   เลขที่   12

ชื่อเล่น   วัน   เกิด วันพุธ  ที่  13  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.2543

บ้านขุนแม่ฮุ  74   หมู่ 3  ต.ันติคีรี  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน